1. INFORMATIE OVER ONS Deze website wordt beheerd door BANG & OLUFSEN By Audio Forum B.V. ("wij") en de goederen die u koopt zullen door ons worden geleverd. Wij zijn in Nederland geregistreerd onder het BTW nummer NL862115723B01, KvK 81496451. Onze statutaire zetel is p/a Kornoelje 3, 2262 AX Leidschendam, Nederland. U kunt contact met ons opnemen via e-mail op netherlands@audioforum.eu, telefonisch op het nummer +31 70 430 5500 of schrijf ons op het bovenstaande adres. Shop is gecertificeerd door Audio Forum B.V. en heeft zich ertoe verbonden de Audio Forum B.V. gedragscode na te leven.

2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

3. BESTELLEN U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting". Door te klikken op "Bestelling met betalingsverplichting" is uw bestelling geplaatst. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten. Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn. Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via netherlands@audioforum.eu De contractuele taal is Nederlands. Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

4. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn. Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren. Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd. Deze worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid. Wij leveren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Polen. Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst. Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd. Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is. In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

6. BETALING Betaling van goederen dient te geschieden in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven op de informatiepagina "Verzending en Betaling".

7. GARANTIE Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat. Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden. Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij: - voor een volledige terugbetaling zorgen - voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of - naar uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen. We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

8. EIGENDOM Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

9. HERROEPINGSRECHT U heeft het recht om binnen een termijn van 45 dagen zonder opgave van redenen deovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 45 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goedfysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BANG & OLUFSEN By Audio Forum BV, Berkenhove 10, 2262 AC Leidschendam, netherlands@audioforum.eu, Telefoon: +31 70 430 5500) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen vanuw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het omuw mededeling betreffende uw uitoefening vanhet herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 45 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 45 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 45 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement). 

10. AANSPRAKELIJKHEID Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken. De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt: - in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid - in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw - in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) - in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

11. PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING VAN KLACHTEN
11.1. Dit punt 11 van het Reglement beschrijft de procedure voor de behandeling van klachten die gemeenschappelijk zijn voor alle bij de Verkoper ingediende klachten, met name klachten over Producten, Verkoopovereenkomsten, Elektronische Diensten en andere klachten in verband met de acties van de Verkoper of de Online Winkel.
11.2. De grondslag en de omvang van de aansprakelijkheid zijn vastgelegd in de algemeen toepasselijke wetsbepalingen, met name in het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de consumentenrechten en de Wet op de elektronische dienstverlening van 18 juli 2002. (PB. nr. 144, punt 1204, zoals geamendeerd).
11.2.1. Gedetailleerde bepalingen betreffende klachten over een Product - een roerend goed - dat door de Klant is gekocht op basis van een met de Verkoper gesloten Verkoopovereenkomst tot 31 december 2022, worden gespecificeerd door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in de tot 31 december 2022 geldende bewoordingen, met name de artikelen 556-576 van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepalingen specificeren met name de grondslag en de omvang van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant indien het verkochte Product een fysiek of juridisch gebrek vertoont (garantie). De Verkoper is verplicht een Product zonder gebreken aan de Klant te leveren. Overeenkomstig artikel 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van de Verkoper, van een onder garantie volgens de vorige zin gekocht Product jegens de Klant die geen consument is, uitgesloten.
11.2.2. Gedetailleerde bepalingen betreffende klachten over een Product - een roerend goed (met inbegrip van een roerend goed met digitale elementen), met uitzondering echter van een roerend goed dat enkel dient als drager van digitale inhoud - dat door de Klant is gekocht op basis van een met de Verkoper gesloten Verkoopovereenkomst vanaf 1 januari 2023, worden gespecificeerd door de bepalingen van de Wet op de consumentenrechten in de op 1 januari 2023 geldende bewoordingen, met name de artikelen 43a - 43g van de Wet op de consumentenrechten. Deze bepalingen specificeren met name de grondslag en de omvang van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de consument indien het Product niet conform is met de Verkoopovereenkomst.
11.2.3. Gedetailleerde bepalingen betreffende klachten over een Product - digitale inhoud of dienst of een roerend goed dat enkel dient als drager van digitale inhoud - dat door de Klant is gekocht op basis van een met de Verkoper gesloten Verkoopovereenkomst vanaf 1 januari 2023 of vóór die datum, indien de levering van dat Product zou plaatsvinden of heeft plaatsgevonden na die datum, worden gespecificeerd door de bepalingen van de Wet op de consumentenrechten in de op 1 januari 2023 geldende bewoordingen, met name de artikelen 43h - 43q van de Wet op de consumentenrechten. Deze bepalingen specificeren met name de grondslag en de omvang van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de consument indien het Product niet conform is met de Verkoopovereenkomst.
11.3. Een klacht kan bijvoorbeeld als volgt worden ingediend:
11.3.1. schriftelijk op het volgende adres: Berkenhove 10, 2262 AC Leidschendam;
11.3.2. elektronisch per e-mail naar: netherlands@audioforum.eu.
11.4. De verzending of terugzending van het product in het kader van de klacht kan plaatsvinden op het adres: Berkenhove 10, 2262 AC Leidschendam.
11.5. Het verdient aanbeveling het volgende te vermelden in de beschrijving van de klacht: (1) gegevens en omstandigheden betreffende het onderwerp van de klacht, met name de aard en de datum van de onregelmatigheid of de afwijking ten opzichte van de overeenkomst; 2) een verzoek om een bepaalde wijze om de klacht in overeenstemming te brengen met de overeenkomst of een verklaring van prijsvermindering of terugtrekking uit de overeenkomst of een andere vordering; en 3) contactgegevens van de klager - dit zal de behandeling van de klacht vergemakkelijken en bespoedigen. De in de vorige zin genoemde eisen zijn louter ter aanbeveling en hebben geen invloed op de doeltreffendheid van klachten ingediend zonder de aanbevolen klachtenbeschrijving.
11.6. Indien de door de klager verstrekte contactgegevens tijdens de behandeling van de klacht wijzigen, is de klager verplicht de Verkoper daarvan in kennis te stellen.
11.7. Bewijsmateriaal (bijvoorbeeld foto's, documenten of het Product) met betrekking tot het onderwerp van de klacht kan door de klager bij de klacht worden gevoegd. De Verkoper kan de klager ook vragen aanvullende informatie te verstrekken of bewijsmateriaal (bv. foto's) toe te zenden, indien dit de behandeling van de klacht door de Verkoper vergemakkelijkt en bespoedigt.
11.8. De verkoper beantwoordt de klacht onverwijld, echter uiterlijk na 14 kalenderdagen na ontvangst ervan.

12. BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERNEMERS
12.1. Dit punt 12 van het Reglement en alle daarin opgenomen bepalingen zijn uitsluitend gericht aan en dus bindend voor een Klant of Dienstafnemer die geen consument is, en vanaf 1 januari 2021 en voor overeenkomsten die vanaf die datum worden gesloten, die niet tevens een natuurlijke persoon is die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit, wanneer uit de inhoud van die overeenkomst blijkt dat het voor die persoon geen professioneel karakter heeft dat met name voortvloeit uit het onderwerp van de beroepsactiviteit dat op basis van de bepalingen in het Centraal Register en Informatie over Beroepsactiviteit beschikbaar is gesteld.
12.2. De Verkoper heeft het recht zich binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de Verkoopovereenkomst terug te trekken uit de Verkoopovereenkomst. Terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst kan in dit geval zonder opgave van redenen geschieden en geeft geen aanleiding tot vorderingen van de Klant jegens de Verkoper.
12.3. De aansprakelijkheid van de Verkoper onder garantie voor het Product of voor de niet-conformiteit van het Product met de Verkoopovereenkomst is uitgesloten.
12.4. De Verkoper beantwoordt de klacht binnen 30 kalenderdagen na ontvangst ervan.
12.5. De Verkoper heeft het recht de beschikbare betalingswijzen te beperken, met inbegrip van het eisen van volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling, ongeacht de door de Klant gekozen betalingswijze en het feit van het sluiten van de Verkoopovereenkomst.
12.6. De Dienstverlener kan het contract voor de levering van Elektronische Diensten met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen beëindigen door de dienstenafnemer een passende verklaring te sturen.
12.7. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener/Verkoper jegens de Dienstafnemer/Klant, ongeacht zijn rechtsgrond, is beperkt - zowel voor een enkele vordering als voor alle vorderingen samen - tot het bedrag van de krachtens de Verkoopovereenkomst betaalde prijs en leveringskosten, echter maximaal duizend zloty. De in de vorige zin bedoelde beperking van het bedrag geldt voor alle vorderingen van de Dienstafnemer/Klant jegens de Dienstverlener/Verkoper, ook wanneer er geen Verkoopovereenkomst is gesloten of geen verband houdt met een Verkoopovereenkomst. De Dienstverlener/Verkoper is jegens de Dienstafnemer/Klant enkel aansprakelijk voor typische schade die bij het sluiten van de overeenkomst kon worden voorzien en is niet aansprakelijk voor gederfde winst. De Verkoper is evenmin aansprakelijk voor vertraging in het vervoer van de zending.
12.8. Alle geschillen die tussen Verkoper/Dienstverlener en de Klant/Dienstafnemer ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor de vestigingsplaats van Verkoper/Dienstverlener.

13. PRODUCTMENINGEN
13.1. De Verkoper staat zijn Klanten toe om meningen over de Producten te geven en de Online Winkel in te zien onder de voorwaarden aangegeven in dit deel van het Reglement.
13.2. De klant kan een mening geven over een Product of de Online Winkel door deze via het beoordelingsformulier toe te voegen. Dit formulier kan rechtstreeks op de website van de Online Winkel beschikbaar worden gesteld (ook door middel van een externe widget) of kan beschikbaar worden gesteld door middel van een individuele link die de Klant na de aankoop ontvangt op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. Bij het geven van een mening kan de Klant ook een grafische evaluatie of een foto van het Product toevoegen, indien een dergelijke optie beschikbaar is in het beoordelingenformulier.
13.3. Een mening over een Product kan alleen worden gegeven voor Producten die daadwerkelijk zijn gekocht in de Online Winkel van de Verkoper en door de Klant die het te beoordelen Product heeft gekocht. Het is verboden fictieve of Schijnverkoopcontracten te sluiten om een mening over een Product te geven. Een mening over de Online Winkel kan worden gegeven door een persoon die Klant is van de Online Winkel.
13.4. De door de klant verstrekte mening mag niet worden gebruikt voor onwettige activiteiten, met name voor handelingen die oneerlijke concurrentie vormen of inbreuk maken op persoonlijke rechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van de verkoper of van derden. Bij het toevoegen van een mening is de klant verplicht te handelen in overeenstemming met de wet, dit Reglement en goede praktijken.
13.5. Meningen kunnen rechtstreeks op de website van de Online Winkel beschikbaar worden gesteld (bv. naast een bepaald Product) of op een externe dienst voor het verzamelen van meningen waarmee de Verkoper samenwerkt en waarnaar hij verwijst op de website van de Online Winkel (onder meer door middel van een externe widget die op de website van de Online Winkel is geplaatst).
13.6. De Verkoper zorgt ervoor dat gepubliceerde meningen van Producten afkomstig zijn van Klanten die het betreffende Product hebben gekocht. Daartoe neemt de Verkoper de volgende stappen om na te gaan of de meningen afkomstig zijn van Klanten:
13.6.1. Publicatie van een mening die via het rechtstreeks op de website van de Online Winkel beschikbare formulier is ingediend, vereist voorafgaande verificatie door de Dienstverlener. De verificatie bestaat uit het controleren of de mening conform is met dit Reglement, met name het controleren of de persoon die de mening geeft een Klant is van de Online Winkel - in dit geval controleert de Verkoper of de persoon een aankoop heeft gedaan in de Online Winkel, en in het geval van een mening over een Product, controleert de Verkoper bovendien of de persoon het Product dat wordt beoordeeld, heeft gekocht. De verificatie vindt zonder onnodige vertraging plaats.
13.6.2. De Verkoper stuurt de Klanten (ook door middel van een externe dienst voor het verzamelen van meningen waarmee hij samenwerkt) een individuele link naar het door de Klant bij de aankoop opgegeven e-mailadres - op deze manier wordt alleen toegang tot het beoordelingsformulier verleend aan de Klant die het Product in de Online Winkel heeft gekocht.
13.6.3. In geval van twijfel van de Verkoper of bezwaren aan de Verkoper door andere Klanten of derden over de vraag of een bepaalde mening afkomstig is van een Klant dan wel of een bepaalde Klant een bepaald Product heeft gekocht, behoudt de Verkoper zich het recht voor om contact op te nemen met de auteur van de mening om te verduidelijken en te bevestigen dat hij/zij inderdaad een Klant is van de Online Winkel of het beoordeelde Product heeft gekocht.
13.7. Opmerkingen, beroep tegen de verificatie van een mening of bezwaren over de vraag of een bepaalde mening afkomstig is van een Klant dan wel of een bepaalde Klant een bepaald Product heeft gekocht, kunnen worden ingediend op een wijze die analoog is aan de in punt 6 vermelde klachtenprocedure van het Reglement.
13.8. De Verkoper plaatst geen valse meningen en geeft geen opdracht aan andere personen om valse meningen of aanbevelingen van Klanten te plaatsen, en verdraait de meningen of aanbevelingen van Klanten niet om zijn producten te promoten. De verkoper verstrekt zowel positieve als negatieve meningen. De Verkoper verstrekt geen gesponsorde meningen.

13. ALGEMEEN De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen. We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

14. TOEPASSELIJK RECHT Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

15. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.

Informatie over de uitoefening van het terugtrekkingsrecht uit de overeenkomst en modelformulier voor terugtrekking uit de overeenkomst

Terugtrekkingsrecht 

U heeft het recht zich terug te trekken uit deze overeenkomst binnen 45 dagen zonder opgave van redenen. De termijn voor terugtrekking uit de overeenkomst verstrijkt na 45 dagen na de datum waarop u de goederen in ontvangst neemt of waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt.

Om uw recht op terugtrekking uit de overeenkomst uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte brengen (bedrijfsgegevens) van uw beslissing tot terugtrekking uit de overeenkomst. U kunt het modelformulier voor terugtrekking uit de overeenkomst gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de termijn voor terugtrekking uit de overeenkomst te voldoen, verzendt u gewoon een mededeling betreffende de uitoefening van uw recht tot terugtrekking uit de overeenkomst vóór het verstrijken van de termijn voor terugtrekking uit de overeenkomst.

Gevolgen van terugtrekking uit de overeenkomst

Indien u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, zullen we u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om uw recht op terugtrekking uit deze overeenkomst uit te oefenen. We betalen uw betaling terug met hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere oplossing; in elk geval zijn aan deze terugbetaling geen kosten verbonden.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van uw gebruik van de goederen anders dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het recht op terugtrekking uit een overeenkomst op afstand geldt niet voor:
• Overeenkomsten waarbij het onderwerp van de prestatie bestaat uit goederen die worden geleverd in een verzegelde verpakking die na opening om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden, indien de verpakking na levering is geopend.

MODELFORMULIER VOOR TERUGTREKKING UIT EEN OVEREENKOMST
(BIJLAGE 2 VAN DE WET INZAKE CONSUMENTENRECHTEN)


Modelformulier voor terugtrekking uit een overeenkomst
(dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als u zich wilt terugtrekken uit de overeenkomst)
– Geadresseerde:

Bedrijfsgegevens
Telefoon
E-mailadres

- Ik/wij(*) deel/delen(*) hierbij mede dat ik/wij(*) me/ons wil/willen(*) terugtrekken uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*) de overeenkomst betreffende de levering van de volgende goederen(*) de overeenkomst voor een specifieke taak bestaande uit de verrichting van de volgende goederen(*)/betreffende de verlening van de volgende dienst(*)

– Datum van sluiting van de overeenkomst(*)/ontvangst(*)
– Voornaam en achternaam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (enkel als het formulier in papiervorm wordt verzonden)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

KLACHTEN

Een klacht indienen Elke klacht over producten of de online winkel kan als volgt worden ingediend:

  • schriftelijk op het volgende adres: Kornoelje 3, 2262 AX Leidschendam;
  • elektronisch per e-mail naar: netherlands@audioforum.eu

Versturen of terugsturen in het kader van een klacht kan naar: Kornoelje 3, 2262 AX Leidschendam.

Wat te schrijven in een klacht Het verdient aanbeveling het volgende te vermelden in de beschrijving van de klacht: (1)   gegevens en omstandigheden betreffende het voorwerp van de klacht, met name de aard en de datum van de onregelmatigheid of de afwijking ten opzichte van de overeenkomst; (2)   verzoek om een bepaalde wijze om de klacht in overeenstemming te brengen met de overeenkomst of een verklaring van prijsvermindering of terugtrekking uit de overeenkomst of een andere vordering; en (3)   contactgegevens van de klager - dit vergemakkelijkt en bespoedigt de behandeling van de klacht. De hierboven genoemde eisen zijn louter ter aanbeveling en hebben geen invloed op de doeltreffendheid van klachten ingediend zonder de aanbevolen klachtenbeschrijving. Indien de door de klager verstrekte contactgegevens tijdens de behandeling van de klacht wijzigen, is de klager verplicht de Verkoper daarvan in kennis te stellen. Bewijsmateriaal (bijvoorbeeld foto's, documenten of het Product) met betrekking tot het onderwerp van de klacht kan door de klager bij de klacht worden gevoegd. We kunnen de klager ook vragen aanvullende informatie te verstrekken of bewijsmateriaal (bv. foto's) toe te zenden, indien dit de behandeling van de klacht door ons vergemakkelijkt en bespoedigt.

Wanneer krijgt u een antwoord op uw klacht? De verkoper beantwoordt de klacht onverwijld, echter uiterlijk na 14 kalenderdagen na ontvangst ervan.

Waar vindt u het klachtenreglement? De basis en de omvang van de aansprakelijkheid voor de conformiteit van het product met het contract worden bepaald door de algemeen geldende wetsbepalingen, met name het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de consumentenrechten. Er zijn twee soorten aansprakelijkheid voor productconformiteit:

  • Wettelijke aansprakelijkheid van de Verkoper - dit is een aansprakelijkheid voortvloeiende uit de wetsbepalingen, zie hieronder voor details over waar dit is geregeld, deze aansprakelijkheid kan niet worden uitgesloten in het geval van consumenten;
  • contractuele aansprakelijkheid (bv. garantie verleend door een garantsteller) - dit is een aanvullende aansprakelijkheid en geldt bijvoorbeeld als het product in kwestie onder garantie valt. De garantie kan worden verleend door een andere entiteit dan de Verkoper (bv. de fabrikant). De gedetailleerde regels voor aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie vindt u op de garantiekaart of elders op de garantie;

Gebruik van het CookieYes-platform voor het beheer van gebruikerstoestemmingen.

Onze website maakt gebruik van de CookieYes tool voor beheer van toestemmingen om u informatie te verstrekken over de op cookies gebaseerde technologieën die worden gebruikt op onze website en om uw toestemming voor de verwerving, het beheer en het documenteren van uw persoonsgegevens door deze technologieën te verkrijgen. Dit is in overeenstemming met art. 6 par. 1 let. c van AVG noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichting krachtens art. 7 par. 1 van AVG waarin staat dat, wanneer gegevens op basis van toestemming worden verwerkt, de beheerder moet kunnen aantonen dat de betrokkene met de verwerking heeft ingestemd. De CookieYes tool voor beheer van toestemmingen is een dienst van CookieYes Limited van 3 Warren Yard Warren Park, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5NW, Verenigd Koninkrijk, bedrijfsnummer 13074037, BTW-nummer GB381305513, die uw gegevens namens en voor rekening van ons verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat de server van CookieYes een zogenaamd serverlogbestand ('Log') op, dat uw geanonimiseerde IP-adres, de datum en het tijdstip van uw bezoek, informatie over uw apparaat en browser en informatie over uw toestemming voor individuele cookies bevat. Uw gegevens worden na drie jaar gewist, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 par. 1 let. a, of wij ons in overeenstemming met de toepasselijke wetsbepalingen het recht voorbehouden uw gegevens te blijven gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in dit privacybeleid informeren.